SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA POTOVALNE AGENCIJE POTNIK TURIZEM

 

SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe, prijavnice/napotnice, ki jo skleneta POTNIK TURIZEM, Martina Krivec, s.p. Novo mesto (v nadaljevanju POTNIK TURIZEM) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma in s podpisom sprejme splošne pogoje poslovanja. Ob rezervaciji potnik sprejema splošne pogoje organizatorja in se z njimi strinja. V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev drugače določeno, velja navedba navedena v programu.

1. PRIJAVE

Potniki se prijavijo za aranžmaje, ki jih organizira POTNIK TURIZEM v poslovalnici ali pooblaščeni agenciji POTNIK TURIZEM. Ob prijavi skleneta POTNIK TURIZEM kot organizator potovanja in potnik prijavnico/pogodbo, ki velja tudi kot potrdilo rezervacije in vsebuje točne podatke o določenem aranžmaju oziroma programu potovanja, kjer so ti podatki navedeni. Potnik mora ob prijavi priložiti vse pravilne podatke in listine, ki jih zahteva aranžma ter plačati prijavnino 13 € na prijavnico in akontacijo 30% vrednosti aranžmaja. V primeru, da potnik ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Ob rezervaciji na vprašanje (RQ-request) potnik vplača varščino v višini , ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda in ki ni nižja  od 42,00 eur. Potnik ob prijavi podpiše  pogodbo o rezervaciji (prijavnico). Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oz. pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost, tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo potrdi.

Kadar se potnik pisno prijavlja na aranžma, velja njegova prijava za potrjeno, ko prejme v izpolnitev in podpis prijavnico/pogodbo in ko prejme potrdilo o potovanju ter potrdilo o vplačilu akontacije s strani POTNIK TURIZMA. Prijavnica je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi aranžmaja. Enako velja pri telefonski prodaji in prodaji aranžmajev po internetu s tem, da je bistven pogoj za veljavnost prijave poleg izpolnjene in podpisane pogodbe/prijavnice tudi plačilo celotne storitve in sicer v roku 3 dni od posredovanja naročila.

Potniki lahko z obvestilom v razumnem roku in ob plačilu dodatnih stroškov turistični paket prenesejo na drugo osebo.

Potrošniki prejmejo vse bistvene informacije o turističnem paketu pred sklenitvijo pogodbe o paketnem poslovanju.

Potrošniki prejmejo telefonsko številko za nujne primere ali podatke o kontaktni točki, prek katere lahko pridejo v stik z organizatorjem potovanja Potnik turizem ob prijavi.

2. PLAČILO

Akontacija in prijavnina se plačata ob prijavi in znašata najmanj 30% cene aranžmaja oziroma toliko kot navedeno v programu. Preostali del aranžmaja se plača najpozneje 15 dni pred začetkom opravljanja storitve. Potnik mora ob odhodu vodji potovanja predložiti dokument o plačanem aranžmaju (napotnica, potrdilo o vplačilu, peta kopija virmana ipd.). V primeru, da preostalega dela cene potnik ali prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in POTNIK TURIZEM ravna po določilih o odpovedi aranžmaja iz 10. točke teh splošnih pogojev.

 3. STORITVE, KI SO ZAJETE V ARANŽMA

V ceno aranžmaja so vključene transportne, hotelske in gostinske storitve, ki so navedene v programu potovanja, DDV ter organizacija potovanja. Če je tako določeno v programu potovanja, so v ceno aranžmaja vključene tudi  naslednje storitve: letališke in varnostne pristojbine, vizumi, vstopnine,….

4. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni opcijski izleti, turistične takse…), zato jih potnik posebej plača, razen, če ni v programu drugače določeno. Objavljene cene posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu aranžmaja na prijavnem mestu. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve predstavniku v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti in po ceni, veljavni v kraju samem.

 

5. CENE

Cene aranžmajev so določene v programih in veljajo od dneva, ko je program objavljen. Organizator lahko v programu predvidi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini, neposredno tuji osebi in to na način, ki je predviden v programu. V tem primeru potnik uveljavlja vse zahtevke na podlagi pritožb, neposredno pri tuji osebi. POTNIK TURIZEM ima pravico zvišati ceno aranžmaja v primeru, da je prišlo do sprememb v menjalnem tečaju ali do sprememb tarif prevozov (npr. cena goriva). Cene turističnega aranžmaja se sme zvišati najmanj do dvajsetega dne pred začetkom potovanja. Če je zvišanje več kot 8% lahko potnik odpove aranžma in agencija povrne vplačani znesek. O zvišanju cen POTNIK TURIZEM obvesti potnika pisno ali ustno. Če si organizator potovanja Potnik turizem pridržuje pravico do povišanja cene, ima potrošnik pravico do znižanja cene, če pride do znižanja zadevnih stroškov.

Potniki so upravičeni do znižanja cene in/ali povrnitve škode, kadar potovalne storitve niso izveden ali so neustrezno izveden.

6. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil. V primeru, ko potnik odpove pogodbo o potovanju, ima POTNIK TURIZEM pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove pogodbo o potovanju, je dolžan POTNIK TURIZMU povrniti administrativne stroške v višini 25,00 € na napotnico oziroma voucher. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju:

 • do 45 dni – 10% cene aranžmaja;
 • 44 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 25% cene aranžmaja;
 • 29 do 21 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja;
 • 20 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja;
 • 7 do 0 ali neudeležba brez odpovedi   – 100% cene aranžmaja.

V primerih, ko POTNIK TURIZEM ni organizator turističnega aranžmaja, veljajo pri ugotavljanju višine stroškov zaradi odpovedi potovanja najmanj naslednji pogoji:

 • do 45 dni – 10% cene aranžmaja;
 • 44 do 35 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja;
 • 34 do 9 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja;
 • 8 dni do en delovni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja.

V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima POTNIK TURIZEM poleg stroškov stornacije in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (RSF) ali celo 100 % cene letalske vozovnice.

Če se potnik ne pojavi ali odpove pogodbo o potovanju na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga POTNIK TURIZEM oziroma drug organizator potovanja bremeni za celotno vrednost aranžmaja, ki je lahko povečana do višine dejanskih stroškov.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih POTNIK TURIZMU narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.

Ob odpovedi pogodbe o potovanju mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajni svetovalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da pogodbe o potovanju ni odpovedal.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti.

V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s POTNIK TURIZMOM, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru pa je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročil.

V primeru spremembe programa na lastno  željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani POTNIK TURIZMA, zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V teh primerih spremembe POTNIK TURIZEM zaračuna potniku le administrativne stroške v višini 25,00 €. V primerih, ko pa so stroški spremembe višji, še zlasti, kadar aranžma obsega tudi prevoz s čarterjem z letalom ali prevoz z redno letalsko linijo, in nastanejo tudi stroški zaradi odpovedi in spremembe s strani izvajalcev, pa POTNIK TURIZEM zahteva povrnitev dejanskih stroškov nastalih zaradi spremembe.

7. ODSTOPNINA

Kadar potnik ob prijavi predvidi možnost, da bo moral zaradi določenih okoliščin, ki bi nastopile pri njem ali pri njegovi ožji družini, odpovedati aranžma, lahko plača odstopnino. Dogovor o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni, nesreče in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Odstopnina znaša 5 % cene aranžmaja. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma da odstopnina ni možna. V primeru, da potnik ob odpovedi potovanja predloži dokument, da ne more potovati zaradi višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe, pa ni plačal odstopnine, ima POTNIK TURIZEM pravico do povračila vseh svojih nastalih stroškov. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka aranžmaja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela aranžmaja.

Potniki lahko brez plačila kakršne koli odstopnine odstopijo od pogodbe, kadar storitve niso izveden v skladu s pogodbo in to znatno vpliva na izvedbo turističnega paketa ter organizator potovanja težave ne odpravi.

Potniki lahko odstopijo od pogodbe brez plačila kakršne koli odstopnine in prejmejo celotno povračilo vseh plačil, če se je znatno spremenil kateri od bistvenih elementov turističnega paketa razen cene. Če agencija, odgovorna  za turistični paket, turistični paket pred njegovim začetkom prekliče, so potniki upravičeni do povračila plačil, kadar je to ustrezno, pa tudi do povrnitve škode.

8. PREDLOŽITEV LISTIN

Potnik, ki se prijavi za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. Potnik je dolžan pred potovanjem oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizum za države v katere potuje. V primeru, da potnik te obveznosti ne izpolni, ravna POTNIK TURIZEM tako, kot da je potnik potovanje odpovedal. POTNIK TURIZEM ne jamči za točnost informacij pridobljenih od uradnih organov Republike Slovenije ali tujih organov. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi potnik vse stroške sam.

9. SPOŠTOVANJE CARINSKIH IN DEVIZNIH PREDPISOV

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi vseh drugih držav, v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik ne more nadaljevati potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem sopotnikom.

10. ODPOVED ARANŽMAJA IN SPREMEMBA PROGRAMA

POTNIK TURIZEM si pridržuje pravico, da na osnovi zakonskih predpisov odpove turistični aranžma najpozneje 7 dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov. Če v programu ni navedeno drugače, velja za najmanjše število potnikov pri določenem transportnem sredstvu naslednje:

– za izlete z avtobusom najmanj 30 potnikov,

-za izlete na rednih letalskih progah po Evropi najmanj 20 potnikov,

-za izlete na medcelinskih letalskih progah najmanj 15 potnikov,

-za izlete s posebnimi letali, vlaki in ladjami (hidrogliserji itd.) najmanj 80% zasedenosti.

Organizator potovanja sme popolnoma ali delno odstopiti od pogodbe, ne da bi moral potniku povrniti škodo, le, če pred izpolnjevanjem pogodbe ali med njenim izpolnjevanjem nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti, ki pa bi bile ob sklenitvi pogodbe utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi takrat že obstajale. POTNIK TURIZEM si pridržuje pravico do spremembe dneva in ure odhoda/izleta zaradi spremembe letalskega voznega reda ali višje sile, in pravico do drugačne smeri potovanja, če se spremenijo pogoji potovanja (nov vozni red, nezanesljiv položaj v državi, kjer poteka program, elementarne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere POTNIK TURIZEM ne more vplivati) in sicer brez posebne odškodnine, v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu. POTNIK TURIZEM ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa in cen aranžmajev, če so le te nastale zaradi odločitev državnih organov ali državnih agencij, na katere kot posrednik ne more vplivati. POTNIK TURIZEM ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile med potekom programa. V tem primeru lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, v skladu z možnostmi. V primeru, da POTNIK TURIZEM odpove aranžma, ima potnik pravico do celotnega povračila celotne cene vplačanega aranžmaja, razen stroškov vizumov, cepljenj,… POTNIK TURIZEM ne odgovarja za zamude letal, ladij, vlakov, kakor  tudi ne do znižanja cene. V primeru, da stanje na kraju samem ne dopušča namestitve v naročenem objektu, lahko POTNIK TURIZEM namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije.

Prav tako lahko potniki v primeru izrednih okoliščin odstopijo od pogodbe pred začetkom turističnega paketa brez plačila kakršne koli odstopnine, na primer, če v kraju potovanja nastanejo resne varnostne težave, ki bi verjetno vplivale na turistični paket.

11. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Potnik mora nepravilnosti oz. pomanjkljivosti sporočiti že na kraju samem (predstavniku, hotelirju, lokalni agenciji, obvestiti pooblaščeno agencijo ali POTNIK TURIZEM). V primeru, da bi bila lahko pritožba rešena na kraju samem in o nepravilnostih potnik ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših pritožb z zahtevo po znižanju cene storitve oz. plačilu škode. Če po krivdi POTNIK TURIZEM ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neopravljenih storitev.

Vsak potnik-imetnik pogodbe ima pravico do reklamacije oz. pritožbe zaradi neustrezne storitve. Potnik je dolžan pisno vložiti pritožbo v zakonskem roku od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev pritožbe zamudi, POTNIK TURIZEM le te vsebinsko ne obravnava.

Brez pisne pritožbe POTNIK TURIZEM ne obravnava zahtevkov za znižanje cen in drugih zahtevkov. Potnik pošlje pritožbo na naslov: POTNIK TURIZEM, Martina Krivec, s.p. , Ljubljanska cesta 26, 8000 NOVO MESTO.

PRITOŽBE MORAJO BITI POSLANE V PISNI OBLIKI S POŠTO V POSLOVNO ENOTO, KJER JE POTNIK NAREDIL REZERVACIJO.

NE SPREJEMAMO PRITOŽB PO E-MAILU.  

V PRIMERU, DA PREJMEMO PRITOŽBO PO E-MAILU, BOMO ŠTELI KOT, DA NI BILA PRAVILNO POSLANA IN JO NE BOMO OBRAVNAVALI.  TO VELJA TUDI ZA  DODATNE ODGOVORE NA NAŠ ODGOVOR NA PRITOŽBO (TAKO ZA FIZIČNE STRANKE KOT ZA AGENCIJE).

Original pritožbe mora biti podpisan. Vloži jo lahko potnik sam ali za to pooblasti tretjo osebo, ki mora originalno pooblastilo priložiti, sicer POTNIK TURIZEM pritožbe ne bo obravnaval. Pritožba mora biti utemeljena, kar pomeni, da morajo biti predloženi ustrezni dokazi in/ali morajo biti priložena ustrezna potrdila hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Organizator oziroma prodajalec ali lokalni predstavnik organizatorja oziroma prodajalca, če obstaja, bo potniku, ki se bo med potovanjem znašel v težavah zaradi nepredvidljivih napak, ki niso povezane z zagotavljanjem pogodbenih storitev in jih je povzročila tretja oseba, ali ki so posledica višje sile ali dogodka, ki ga kljub skrbnemu ravnanju ni bilo mogoče preprečiti, ponudil takojšnjo pomoč.

POTNIK TURIZEM ne bo upošteval skupne reklamacije, ki jo podpiše več potnikov – imetnikov pogodbe iz ene reklamacijske zadeve.

Gostje, ki vplačajo »last minute« in razne druge akcijske aranžmaje, bodo nameščeni v skladu z opisi konkretne akcije in ne z opisi v katalogu.

12. REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Takoj v kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku POTNIK TURIZMA (ali lokalnem agentu, ki ga je pooblastil POTNIK TURIZEM), v njegovi prisotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka reklamacije sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, POTNIK TURIZEM ne bo upošteval kasnejše reklamacije in potnikom ne bo odgovarjal na pisno reklamacijo.

Če vzroka reklamacije ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom izpolni reklamacijsko poročilo.

Najkasneje v dveh mesecih oz. v zakonskem roku po končanem potovanju mora potnik predložiti pisno reklamacijo in priložiti reklamacijsko poročilo s podpisom predstavnika in morebitne račune zaradi dodatnih stroškov. POTNIK TURIZEM bo upošteval samo reklamacije z vsemi predloženimi dokumenti o vzroku reklamacije.

POTNIK TURIZEM je dolžan pisno izdati odgovor k navedeni reklamaciji v  8 dneh po njenem prejemu oz. v roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku reklamacije pri ponudniku storitev ali od tretjih oseb v skladu z 892. čl. Obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda sklepa, se potnik odreče posredovanju pritožbe, katerikoli drugi osebi, sodnim ustanovam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.

POTNIK TURIZEM ne bo obravnaval reklamacijskih zahtevkov, katerih vsebina bi bila lahko rešena na kraju samem. Še posebej to velja za letovanja in s tem povezane pomanjkljivosti (čistoča sobe, pomanjkljivosti v opremi, lega sobe ipd.). V tem primeru se šteje, da je gost omenjene pomanjkljivosti sprejel in jih ne graja. POTNIK TURIZEM bo reševal samo reklamacije, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti v kraju izleta, počitnic ali potovanja. POTNIK TURIZEM ne bo obravnaval reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika o reklamaciji, ki bi izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.

Največje nadomestilo zaradi reklamacije lahko doseže znesek reklamiranega dela aranžmaja, ne pa storitve, ki jo je potnik že dobil, kot tudi ne celotnega zneska aranžmaja. S tem ugasne pravica kupca do nadomestila idealne škode.

13. ZDRAVSTVENI PREDPISI

V nekaterih programih so navedena potrebna cepljenja. Vsak potnik mora imeti s seboj veljavno mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z opravljenimi, obveznimi cepljenji. POTNIK TURIZEM ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi neupoštevanja zdravstvenih predpisov države v katero potuje ali programa na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

14. PRTLJAGA

Prevoz prtljage je do teže, ki jo določi prevoznik, brezplačen. POTNIK TURIZEM ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijavo o izgubljeni ali poškodovani prtljagi potnik sam naslovi na hotel ali prevoznika. Pri letalskih prevozih odgovarja za prtljago izključno letalska družba in sicer na osnovni predpisov, ki so veljavni v mednarodnem potniškem prometu. V primeru izgube ali poškodbe prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, en primerek pa zadrži za sebe. Na podlagi obrazca letalska družba povrne potniku izgubljen kos prtljage, oziroma izplača odškodnino na osnovi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem prometu.

15. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik na potovanju izgubi dokumente ali mu jih ukradejo in so nepogrešljivi za nadaljevanje potovanja ali vrnitev v domovino, si mora potnik na lastne stroške priskrbeti nove, glede urejanja formalnosti pa se za nasvete lahko obrne na vodjo potovanja ali POTNIK TURIZEM, ki mu zagotavlja pomoč. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

16. ZAVAROVANJE

Zavarovanje ni vključeno v ceno aranžmaja, zato vam priporočamo, da sklenete zdravstveno zavarovanje (ELVIA, CORIS,…) za kritje stroškov nepredvidene bolezni ali nezgode med potovanjem v tujini.

17. USTNE INFORMACIJE

Ustne informacije, ki jih potnik dobi na prodajnih mestih, organizatorja ne obvezujejo bolj kot navedbe v ponudbi oz. programu potovanja.

18. OBVESTILO O ODHODU

Obvestilo o odhodu (voucher) v katerem je navedena ura odhoda prejme potnik najkasneje 4 dni pred odhodom. Obvestilo običajno pošljemo po običajni pošti ali po elektronski  poti. Potnik turizem ne prevzame nobene odgovornosti za škodo, ki lahko nastane potniku zaradi prepozne ali neizročene  poštne pošiljke. V primeru, da potnik do 1 dan pred odhodom ne prejme obvestila o odhodu se je dolžan na prodajnem mestu poinformirati o uri odhoda.

19. POTOVANJE Z OTROKI

V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb, popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja ali na celotni turistični aranžma.

Pogoji in višina posameznega popusta so določeni v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja. Če v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ne predvideva tovrstnih posebnih popustov.

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma vavčerju za posamezni turistični aranžma, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja.

20. KATEGORIZACIJA NAMESTITVENIH OBJEKTOV

Kategorizacija namestitvenih objektov navedenih v katalogih ali programih POTNIK TURIZEM so lokalne, oziroma nacionalne kategorizacije in kategorizacije POTNIK TURIZEM, zato POTNIK TURIZEM za njih ne odgovarja.

21. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Potnik turizem pridobljene osebne podatke o potnikih varuje skladno z vsemi predpisi na področju varovanja in prostega pretoka osebnih podatkov, ter je zavezan k najvišjim standardom zagotavljanja varstva posameznikovih pravic. Potnik turizem osebne podatke primarno obdeluje z namenom sklenitve oziroma izpolnjevanja pogodbe, lahko pa tudi za namene neposrednega trženja in obveščanja o ponudbi Potnik turizem ali njegovih partnerjev, raziskave  trga, vodenja analiz  poslovanja, segmentacije kupcev in statistične obdelave. Podatkov ne posreduje tretjim osebam, v kolikor za to ne obstaja z zakonom predvidena pravna podlaga. Osebni podatki se lahko obdelujejo na podlagi zakona, na podlagi pogodbenega razmerja, če gre za osebne podatke, ki so potrebni za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, je to potrebno za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe in na podlagi izrecne privolitve posameznika za obdelavo osebnih podatkov dane skladno s predpisi s področja varovanja in prostega pretoka osebnih podatkov. Soglasje, ki ga za obdelavo poda potnik, se lahko v vsakem trenutku spremeni, ali umakne v celoti. Potnik ima najmanj naslednje pravice:

 • pravico dostopa do podatkov;
 • pravico do popravka;
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«);
 • pravico do omejitve obdelave;
 • pravico do prenosljivosti podatkov;
 • pravico do ugovora.

Za varstvo osebnih podatkov skrbi vodja agencije Potnik turizem. Zahtevke v zvezi s pravicami potnikov na področju varovanja in prostega pretoka osebnih podatkov sprejema na elektronski naslov potnik.turizem@siol.net  ali po pošti na naslov  Potnik turizem, Ljubljanska cesta 26, 8000  Novo mesto. Z namenom zagotavljanja kar se da visokega standarda varovanja osebnih podatkov potnikov, je Potnik turizem sprejel posebno Politiko zasebnosti, ki je sestavni del Splošnih pogojev in navodil, ter je dostopna na internetni strani www.potnik-turizem.si

POTNIK TURIZEM vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom prijavnice/pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na aranžma.

22. POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV

Izvlečki iz Zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS št. 98/2004-UPB2, 126/2007, 86/2009, 78/2011, v nadaljevanju: ZVPot), ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev:

UPORABA: ZVPot se nanaša izključno na potrošnike.

OBSEG UPORABE: ZVPot se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve

                                                                                                                              

 ROK:

Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev

DOGODEK:

Obvestilo potnikom najkasneje 7 dni pred odhodom

Dvig cene – le zaradi sprememb cene goriv, tarif, menjalnih tečajevObveščena stranka 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke če je povečanje višje od 8% vrednosti aranžmaja
Rok za reklamacijo2 meseca od konca potovanja
Odgovor na reklamacijo8 dni po prejemu reklamacije
Menjava stranke na željo stranke (prenos paketa na drugo osebo)8 dni pred odhodom če je mogoče spremembo urediti – na stroške stranke

 

 

23. ARANŽMAJI, KJER POTNIK TURIZEM NI ORGANIZATOR POTOVANJA

V primerih, ko POTNIK TURIZEM ni organizator potovanja, nastopa v vlogi informatorja. V teh primerih podaja prejete informacije o aranžmaju potniku in mu pomaga pri prijavi. Pogoji, prijave, plačila… so v skladu z veljavnimi splošnimi pogoji organizatorja. Takšni programi so posebej označeni. Šteje se, da POTNIK TURIZEM prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitne pritožbe ureja potnik z organizatorjem, POTNIK TURIZEM pa mu pri tem le pomaga.

24. KONČNE DOLOČBE

V primeru spora je pristojno sodišče v Novem mestu.

V Novem mestu, 22. 6. 2018                                                                             

 POTNIK TURIZEM, Martina Krivec, s.p.

.

.

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

 

1. O POLITIKI VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev naročnikov, oziroma potnikov, ter drugih oseb (v nadaljevanju: Posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani agencije Potnik turizem Novo mesto  ter pravicami posameznikov na tem področju. Hkrati ta Politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov.

V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:

 • kontaktne informacije pooblaščene osebe za varstvo podatkov agencije Potnik turizem;
 • namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov Posameznikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov Posameznikov;
 • posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države;
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov;
 • pravice Posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov;
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.

2. UPRAVLJAVEC IN POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov Posameznikov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov, je agencija Potnik turizem in sicer vodja agencije.

3. NAMENI OBDELAVE IN PODLAGE ZA OBDELAVO PODATKOV

3.1 OBDELAVA NA PODLAGI POGODBE

Potnik turizem obdeluje osebne podatke Posameznikov za izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja za storitve organizacije potovanj, ali druge storitve, dogovorjene med pogodbenimi strankami. V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti Potnik turizem obdeluje osebne podatke Posameznikov za naslednje namene:

 • identifikacija Posameznika;
 • priprava ponudbe in sklenitev pogodbe;
 • oprava storitve, pri čemer lahko Potnik turizem posreduje podatke drugim pogodbenim partnerjem (npr. partnerskim agencijam, hotelom, letalskim družbam, prevoznikom, itd.) , tudi v tretjih državah, če je to neizogibno potrebno za izvedbo pogodbenega razmerja;
 • pošiljanje obvestil Posameznikom v zvezi z izvajanjem pogodbenega ali drugega razmerja;
 • obveščanje o spremembi zakonodaje na določenem področju ali spremembi prodajnih pogojev;
 • zaračunavanje storitev;
 • reševanje ugovorov ali reklamacij Posameznikov;
 • izvajanje morebitnih postopkov izterjave, prodaja terjatev;
 • za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med agencijo Potnik turizem in Posameznikom.

Za potrebe izvajanja storitev organizacije potovanj ter z njimi povezanih storitev, ali drugih storitev, ki jih je naročil Posameznik, Potnik turizem, obdeluje vse podatke, ki so za to potrebni.

Sem sodijo zlasti a ne izključno: naziv, ime, priimek, spol, rojstni datum, naslov, kraj, država, regija, telefonska št., mobilna tel. št., faks, e-naslov, pošta, status aktiven/neaktiven, državljanstvo, številka osebne izkaznice in/ali številka potnega lista (v primeru, če država, kamor potnik potuje, to izrecno zahteva, ali če način potovanja (ladja) to zahteva, kot npr. ladijski manifest), datum veljavnosti dokumenta, datum izdelave dokumenta, izobrazba, poklic, (ne)kadilec, številka pogodbe (rezervacija), opis proizvoda, opis storitve, dodatne storitve, destinacija, datum pričetka storitve, cena, popust, številka računa, tip računa, način plačila, št. blagajniškega dokumenta, datum izdaje računa, datum zapadlost (rok plačila), končni znesek, valuta plačila, podatki, ki so potrebni za izvedbo samega potovanja skladno z 88. členom OZ (kraj in dan izdaje, označbo in naslov organizatorja potovanja, ime potnika, kraj in dan začetka in konca potovanja; dneve bivanja, potrebne podatke o voznem redu, cenah in pogojih prevoza ter kakovosti prevoznih sredstev; potrebne podatke o bivanju z navedbo kraja namestitve, tipa in kategorije namestitvenega objekta, o številu obrokov (npr. polni penzion, polpenzion, zajtrk), natančen program potovanja ter podatke o drugih storitvah, ki so zajete v skupni ceni; ali je potrebno najmanjše število potnikov za izvedbo potovanja in rok za obvestilo potnika o morebitni odpovedi potovanja; skupno ceno za skupek storitev, predvidenih v pogodbi; pogoje pod katerimi lahko potnik zahteva razvezo pogodbe, rok za pritožbo in zahtevo za znižanje cene zaradi nekvalitetno ali nepopolno opravljenih storitev; potrebne podatke o mejnih in carinskih formalnostih, sanitarnih, denarnih in drugih upravnih predpisih oziroma druge podatke, za katere se šteje, da bi bilo koristno, če bi jih vsebovalo potrdilo), blagajniško potrdilo, znanje tujega jezika.

3.2 OBDELAVA NA PODLAGI ZAKONA

Potnik turizem obdeluje osebne podatke Posameznikov za namene sklepanja, izvajanja, spremljanja zaračunavanje in prekinitev pogodbe organizacije potovanj, ali drugih storitev.

Potnik turizem lahko te podatke posreduje tudi drugim poslovnim partnerjem, policiji ali drugim pristojnim organom, če tako predvideva zakon. Iz vsakokrat veljavne zakonodaje lahko izhajajo tudi drugi nameni obdelave.

3.3 OBDELAVA NA PODLAGI ZAKONITEGA INTERESA, ZA KATEREGA SI PRIZADEVA POTNIK TURIZEM:

Potnik turizem lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva Potnik turizem, ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar se podatki nanašajo na otroka. Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o Posamezniku, Potnik turizem opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Taka nadaljnja uporaba podatkov v psevdonimizirani ali agregirani obliki na primer predstavlja zakonito uporabo podatkov za trženjske in druge poslovne oziroma tehnične analize agencije Potnik turizem.

Skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov sodi med zakonite interese tudi neposredno trženje. Za potrebe neposrednega trženja lahko Potnik turizem tudi brez privolitve oblikuje profile Posameznikov na podlagi osnovnih informacij o izbranih produktih, kot so npr. vrsta oziroma specifične karakteristike izbranega produkta, čas izbire, ali pretekli trženjski stiki s Posameznikom zlasti glede izraženega interesa, ali odsotnosti interesa za določene storitve oziroma produkte. Tako osnovno profiliranje ne bo nikdar vključevalo občutljivih podatkov. Posameznik lahko navedeni obdelavi ugovarja skladno s točko 6/iv Politike.

Na podlagi zakonitega interesa lahko Potnik turizem Posameznike kontaktira za namene izboljšave storitev ali za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s storitvami, tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe. Potnik turizem zaradi tehtanja tega interesa z interesi Posameznika ne kontaktira ponovno tistih Posameznikov, ki so temu ugovarjali.

Potnik turizem ima zakonit interes podatke do preteka zakonitega roka hrambe, hraniti in nadalje uporabljati za analize in raziskave za potrebe trženja, poslovnega načrtovanja in podobno.

3.4 OBDELAVA NA PODLAGI SOGLASJA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga Potnik turizem pridobi od posameznika. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe prilagojene posameznikovim potrošniškim navadam, ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral Posameznik. Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova lahko vključuje posredovanje e-poštnega naslova zunanjemu obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih sporočil agencije Potnik turizem med brskanjem na spletu.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli potnik turizem, pri čemer si Potnik turizem pridržuje pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja in ne na podatke, katerih obdelava se izvaja na podlagi druge zakonite podlage. Veljavno je zadnje podano soglasje Posameznika. Možnost preklica soglasja na predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju Posameznika z agencijo Potnik turizem. Soglasje lahko da tudi eden od staršev, rejnik ali skrbnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo dokler ga eden od staršev, rejnik ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni.

Kjer soglasje vključuje neposredno trženje na podlagi Posameznikovega profila, lahko Potnik turizem izvaja profiliranje Posameznika na podlagi naročenih storitev, dejansko izvedenih storitev in drugih podatkov, ki jih je Potnik turizem na podlagi soglasja zbral o posamezniku. Profiliranje lahko ima za posledico ponudbo, oziroma informacijo o ponudbi agencije Potnik turizem, ki je prilagojena Posamezniku, vendar za Posameznika v nobenem primeru ne ustvarja pravnih obveznosti. Profiliranje za potrebe neposrednega trženja lahko vključuje tudi uporabo rojstnega datuma.

4. POSREDOVANJE PODATKOV TRETJIM OSEBAM TER POSREDOVANJE PODATKOV V TRETJE DRŽAVE (DRŽAVE,         KI NISO ČLANICE EVROPSKE UNIJE ALI EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA)

Potnik turizem lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o Posameznikih:

 • fizičnim in pravnim osebam, ki so z agencijo Potnik turizem pogodbeni partnerji in za Potnik turizem izvajajo posamezne storitve z namenom izvrševanja pogodbenega razmerja med Potnik turizmom in Posameznikom (npr. partnerskim agencijam, hotelom, letalskim družbam, prevoznikom, itd.);
 • državnim organom tretjih držav
 • fizičnim in pravnim osebam, ki so z agencijo Potnik turizem pogodbeni partnerji in za Potnik turizem izvajajo naloge obdelave kot so na primer priprava in pošiljanje računov ali podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj omrežja in storitev, vključno s programsko opremo, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov;
 • fizičnim in pravnim osebam, ki za Potnik turizem opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem na terenu, ali sodelujejo s Potnik turizem na področju trženja in prodaje lastnih storitev, ali storitev tretjih oseb, v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tej Politiki.

Posredovanje podatkov v tretje države se zagotavlja v skladu z zakonskimi podlagami za iznos podatkov v tretje države, ki jih predpisujejo pravo EU ter veljavni slovenski predpisi. Mogoče podlage vključujejo:

 • izvedbeni akt Evropske komisije o ustreznosti varstva v tretji državi;
 • zavezujoča poslovna pravila, skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov, če so ta ustrezno odobrena;
 • standardna določila o varstvu podatkov;
 • drug mehanizem, ki ga dopušča Splošna uredba o varstvu podatkov.

5. ROK HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Potnik turizem lahko podatke iz pogodbenega razmerja, z namenom dokazovanja v primeru zahtevkov, ki bi izhajali iz tega razmerja, hrani še pet let po njegovem prenehanju, oziroma do poplačila terjatve. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Če se podatki obdelujejo na podlagi privolitve Posameznika, zaradi trženja storitev agencije Potnik turizem, se ti podatki lahko v potrebnem obsegu obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve.

V primeru, da področen zakon predvideva drugače rok hrambe osebnega podatka se upoštevajo določila tistega zakona.

6. PRAVICE POSAMEZNIKOV V ZVEZI Z OBDELOVANJEM OSEBNIH PODATKOV

Potnik turizem zagotavlja Posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Potnik turizem lahko rok za uresničevanje pravic Posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. V primeru podaljšanja roka, o vsakem takem podaljšanju Potnik turizem obvesti Posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka, skupaj z razlogi za zamudo.

Potnik turizem sprejema zahteve v zvezi s pravicami Posameznika na elektronski naslov potnik.turizem@siol.net ali po pošti na naslov Potnik turizem, Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto
Kadar Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto Posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko Potnik tuirzem zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko agencija Potnik turizem zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Posameznikom omogoča Potnik turizem naslednje v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 • pravico do dostopa do podatkov;
 • pravico do popravka;
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«);
 • pravico do omejitve obdelave;
 • pravico do prenosljivosti podatkov;
 • pravico do ugovora.
6.1 PRAVICA DO DOSTOPA DO PODATKOV

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od agencije Potnik turizem dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

 • nameni obdelave;
 • vrste osebnih podatkov;
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od Posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za Posameznika.

Na podlagi zahteve Posameznika agencija Potnik turizem zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko Potnik turizem zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

6.2 PRAVICA DO POPRAVKA

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Potnik turizem brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

6.3 PRAVICA DO IZBRISA (»PRAVICA DO POZABE«)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Potnik turizem brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim. Potnik turizem ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • kadar Posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • kadar Posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa agencije Potnik turizem, pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • kadar Posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja;
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom;
 • kadar gre za podatke, nepravilno zbrane od mladoletne osebe za uporabo storitev informacijske družbe, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.
6.4 PRAVICA DO OMEJITVE OBDELAVE

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Potnik turizem omeji obdelavo, kadar:

 • Posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in Posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • Potnik turizem osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • je Posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
6.5 PRAVICA DO PRENOSLJIVOSTI PODATKOV

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval Potnik turizem, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga Potnik turizem, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi Posameznika, ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

6.6 PRAVICA DO UGOVORA

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva Potnik turizem ali tretja oseba. V tem primeru Potnik turizem preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima Posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

7. PRAVICA DO VLOŽITVE PRITOŽBE V ZVEZI Z OBDELOVANJEM OSEBNIH PODATKOV

Vsak Posameznik ima pravico do pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Posameznik lahko morebitno pritožbo, pošlje na elektronski naslov potnik.turizem@siol.net ali po pošti na naslov Potnik turizem, Ljubljanska cesta 26, 8000  Novo mesto. Prav tako ima vsak Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov. Če je Posameznik pri agenciji Potnik turizem uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu, v roku 15 dni vloži obrazloženo pritožbo pri agenciji Potnik turizem. Potnik turizem bo o pritožbi odločil kot o novi zahtevi in sicer v petih delovnih dneh od prejema.

8. VELJAVNOST POLITIKE

Ta Politika je objavljena na spletni strani www.potnik-turizem.si  in začne veljati 25. 5. 2018.

V Novem mestu, 22. 6. 2018                                                                             

 POTNIK TURIZEM, Martina Krivec, s.p.

POLITIKA PIŠKOTKOV

1. O PIŠKOTKIH

“Piškotek” (cookie) je informacija, ki jo naše spletno mesto pošlje vašemu brskalniku, ta pa jo potem shrani v vašem sistemu. Piškotek našemu spletnemu mestu omogoča, da si “zapomni” informacije o vaših nastavitvah dokler ne zaprete trenutnega okna v brskalniku (če je piškotek začasen) ali dokler ne onemogočite ali zbrišete piškotka. Mnogi uporabniki raje uporabljajo piškotke, ki jim pomagajo pri lažji navigaciji po spletnih straneh. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Piškotki ne vsebujejo več podatkov, kot dovolite, in pošiljatelju ne morejo posredovati osebnih ali drugih informacij z vašega trdega diska.

2. ZAKAJ SO PIŠKOTKI POTREBNI?

Za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev so piškotki temeljnega pomena. Najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov.
Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno.

3. UPRAVLJANJE IN BRISANJE PIŠKOTKOV

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika.
Za upravljanje piškotkov vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko enostavno izbrišete.
Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Natančnejše informacije o tem, kako to naredite, najdete na spletni strani vašega brskalnika.

4. PRIGLASITEV

Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da to spletno mesto nastavi piškotke na vašem računalniku ali mobilni napravi. Upravljanje in brisanje piškotkov Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom.

5. GOOGLE ANALYTICS

Naša spletna stran uporablja Google Analytics, ki je storitev spletne analitike, ki jo zagotavlja Google. Google Analytics uporablja piškotke za analiziranje, kako uporabniki spletne strani uporabljajo. Podatke, ki jih piškotek pridobi o vaši uporabi spletnih strani (vključno z vašim naslovom IP) Google posreduje in hrani [na strežnikih v Združenih državah Amerike]. Google te podatke uporablja za ovrednotenje vaše uporabe spletnih strani, posredovanje poročil o aktivnostih na spletnih straneh upraviteljem, in za zagotavljanje drugih storitev, povezanih z aktivnostmi na spletnih strani in uporabo spleta. Google lahko te podatke prenese tudi tretjim osebam, če tako zahteva zakon, ali kadar tretje osebe obdelujejo podatke v imenu Googla. Google vašega naslova IP ne bo povezal z drugimi podatki, ki jih Google hrani.

6. VRSTE PIŠKOTKOV, KI JIH UPORABLJAMO:

Ime piškotka

Namen

Trajanje

__utma … __utmd

Piškotke nastavi orodje Google Analytics, omogočajo pa nam, da lahko opazujemo, kako se uporabniki premikajo znotraj naših spletnih strani.

 do 2 leti

APISID, HSID, NID, PREF, SAPISID, SID, SNID, SSID __utma, __utmb, __utmx, __utmz, _ga, khcookie,

Piškotki omogočajo prikaz Google zemljevidov in ključnih funkcionalnosti, vključenih v zemljevide. Brez piškotkov ključne funkcionalnosti ne bi delovale (npr. povezave med vozlišči, lokacija eduroam dostopnih točk). Omenjeni piškotki so uporabljeni izključno na straneh, na katerih se nahajajo zemljevidi z vključenimi ključnimi funkcionalnostmi.

do 2 leti

datr, lu, c_user, csm, fr, s, xs, p, presence, x-src, act

Piškotke nastavi orodje družbenega omrežja Facebook, omogočajo pa lažjo interakcijo s tem družbenim omrežjem.

do 2 leti

fr

Piškotke nastavi Facebook, omogočajo pa nam, da lahko opazujemo, kako se uporabniki premikajo znotraj naših spletnih strani.

do 3 mesece

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA POTOVALNE AGENCIJE POTNIK TURIZEM

.

SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe, prijavnice/napotnice, ki jo skleneta POTNIK TURIZEM, Martina Krivec, s.p. Novo mesto (v nadaljevanju POTNIK TURIZEM) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma in s podpisom sprejme splošne pogoje poslovanja. Ob rezervaciji potnik sprejema splošne pogoje organizatorja in se z njimi strinja. V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev drugače določeno, velja navedba navedena v programu.

1. PRIJAVE

Potniki se prijavijo za aranžmaje, ki jih organizira POTNIK TURIZEM v poslovalnici ali pooblaščeni agenciji POTNIK TURIZEM. Ob prijavi skleneta POTNIK TURIZEM kot organizator potovanja in potnik prijavnico/pogodbo, ki velja tudi kot potrdilo rezervacije in vsebuje točne podatke o določenem aranžmaju oziroma programu potovanja, kjer so ti podatki navedeni. Potnik mora ob prijavi priložiti vse pravilne podatke in listine, ki jih zahteva aranžma ter plačati prijavnino 13 € na prijavnico in akontacijo 30% vrednosti aranžmaja. V primeru, da potnik ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Ob rezervaciji na vprašanje (RQ-request) potnik vplača varščino v višini , ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda in ki ni nižja  od 42,00 eur. Potnik ob prijavi podpiše  pogodbo o rezervaciji (prijavnico). Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oz. pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost, tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo potrdi.

Kadar se potnik pisno prijavlja na aranžma, velja njegova prijava za potrjeno, ko prejme v izpolnitev in podpis prijavnico/pogodbo in ko prejme potrdilo o potovanju ter potrdilo o vplačilu akontacije s strani POTNIK TURIZMA. Prijavnica je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi aranžmaja. Enako velja pri telefonski prodaji in prodaji aranžmajev po internetu s tem, da je bistven pogoj za veljavnost prijave poleg izpolnjene in podpisane pogodbe/prijavnice tudi plačilo celotne storitve in sicer v roku 3 dni od posredovanja naročila.

Potniki lahko z obvestilom v razumnem roku in ob plačilu dodatnih stroškov turistični paket prenesejo na drugo osebo.

Potrošniki prejmejo vse bistvene informacije o turističnem paketu pred sklenitvijo pogodbe o paketnem poslovanju.

Potrošniki prejmejo telefonsko številko za nujne primere ali podatke o kontaktni točki, prek katere lahko pridejo v stik z organizatorjem potovanja Potnik turizem ob prijavi.

2. PLAČILO

Akontacija in prijavnina se plačata ob prijavi in znašata najmanj 30% cene aranžmaja oziroma toliko kot navedeno v programu. Preostali del aranžmaja se plača najpozneje 15 dni pred začetkom opravljanja storitve. Potnik mora ob odhodu vodji potovanja predložiti dokument o plačanem aranžmaju (napotnica, potrdilo o vplačilu, peta kopija virmana ipd.). V primeru, da preostalega dela cene potnik ali prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in POTNIK TURIZEM ravna po določilih o odpovedi aranžmaja iz 10. točke teh splošnih pogojev.

 

3. STORITVE, KI SO ZAJETE V ARANŽMA

V ceno aranžmaja so vključene transportne, hotelske in gostinske storitve, ki so navedene v programu potovanja, DDV ter organizacija potovanja. Če je tako določeno v programu potovanja, so v ceno aranžmaja vključene tudi  naslednje storitve: letališke in varnostne pristojbine, vizumi, vstopnine,….

4. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni opcijski izleti, turistične takse…), zato jih potnik posebej plača, razen, če ni v programu drugače določeno. Objavljene cene posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu aranžmaja na prijavnem mestu. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve predstavniku v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti in po ceni, veljavni v kraju samem.

 

5. CENE

Cene aranžmajev so določene v programih in veljajo od dneva, ko je program objavljen. Organizator lahko v programu predvidi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini, neposredno tuji osebi in to na način, ki je predviden v programu. V tem primeru potnik uveljavlja vse zahtevke na podlagi pritožb, neposredno pri tuji osebi. POTNIK TURIZEM ima pravico zvišati ceno aranžmaja v primeru, da je prišlo do sprememb v menjalnem tečaju ali do sprememb tarif prevozov (npr. cena goriva). Cene turističnega aranžmaja se sme zvišati najmanj do dvajsetega dne pred začetkom potovanja. Če je zvišanje več kot 8% lahko potnik odpove aranžma in agencija povrne vplačani znesek. O zvišanju cen POTNIK TURIZEM obvesti potnika pisno ali ustno. Če si organizator potovanja Potnik turizem pridržuje pravico do povišanja cene, ima potrošnik pravico do znižanja cene, če pride do znižanja zadevnih stroškov.

Potniki so upravičeni do znižanja cene in/ali povrnitve škode, kadar potovalne storitve niso izveden ali so neustrezno izveden.

6. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil. V primeru, ko potnik odpove pogodbo o potovanju, ima POTNIK TURIZEM pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove pogodbo o potovanju, je dolžan POTNIK TURIZMU povrniti administrativne stroške v višini 25,00 € na napotnico oziroma voucher. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju:

 • do 45 dni – 10% cene aranžmaja;
 • 44 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 25% cene aranžmaja;
 • 29 do 21 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja;
 • 20 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja;
 • 7 do 0 ali neudeležba brez odpovedi   – 100% cene aranžmaja.

V primerih, ko POTNIK TURIZEM ni organizator turističnega aranžmaja, veljajo pri ugotavljanju višine stroškov zaradi odpovedi potovanja najmanj naslednji pogoji:

 • do 45 dni – 10% cene aranžmaja;
 • 44 do 35 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja;
 • 34 do 9 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja;
 • 8 dni do en delovni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja.

V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima POTNIK TURIZEM poleg stroškov stornacije in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (RSF) ali celo 100 % cene letalske vozovnice.

Če se potnik ne pojavi ali odpove pogodbo o potovanju na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga POTNIK TURIZEM oziroma drug organizator potovanja bremeni za celotno vrednost aranžmaja, ki je lahko povečana do višine dejanskih stroškov.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih POTNIK TURIZMU narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.

Ob odpovedi pogodbe o potovanju mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajni svetovalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da pogodbe o potovanju ni odpovedal.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti.

V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s POTNIK TURIZMOM, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru pa je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročil.

V primeru spremembe programa na lastno  željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani POTNIK TURIZMA, zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V teh primerih spremembe POTNIK TURIZEM zaračuna potniku le administrativne stroške v višini 25,00 €. V primerih, ko pa so stroški spremembe višji, še zlasti, kadar aranžma obsega tudi prevoz s čarterjem z letalom ali prevoz z redno letalsko linijo, in nastanejo tudi stroški zaradi odpovedi in spremembe s strani izvajalcev, pa POTNIK TURIZEM zahteva povrnitev dejanskih stroškov nastalih zaradi spremembe.

7. ODSTOPNINA

Kadar potnik ob prijavi predvidi možnost, da bo moral zaradi določenih okoliščin, ki bi nastopile pri njem ali pri njegovi ožji družini, odpovedati aranžma, lahko plača odstopnino. Dogovor o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni, nesreče in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Odstopnina znaša 5 % cene aranžmaja. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma da odstopnina ni možna. V primeru, da potnik ob odpovedi potovanja predloži dokument, da ne more potovati zaradi višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe, pa ni plačal odstopnine, ima POTNIK TURIZEM pravico do povračila vseh svojih nastalih stroškov. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka aranžmaja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela aranžmaja.

Potniki lahko brez plačila kakršne koli odstopnine odstopijo od pogodbe, kadar storitve niso izveden v skladu s pogodbo in to znatno vpliva na izvedbo turističnega paketa ter organizator potovanja težave ne odpravi.

Potniki lahko odstopijo od pogodbe brez plačila kakršne koli odstopnine in prejmejo celotno povračilo vseh plačil, če se je znatno spremenil kateri od bistvenih elementov turističnega paketa razen cene. Če agencija, odgovorna  za turistični paket, turistični paket pred njegovim začetkom prekliče, so potniki upravičeni do povračila plačil, kadar je to ustrezno, pa tudi do povrnitve škode.

8. PREDLOŽITEV LISTIN

Potnik, ki se prijavi za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. Potnik je dolžan pred potovanjem oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizum za države v katere potuje. V primeru, da potnik te obveznosti ne izpolni, ravna POTNIK TURIZEM tako, kot da je potnik potovanje odpovedal. POTNIK TURIZEM ne jamči za točnost informacij pridobljenih od uradnih organov Republike Slovenije ali tujih organov. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi potnik vse stroške sam.

9. SPOŠTOVANJE CARINSKIH IN DEVIZNIH PREDPISOV

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi vseh drugih držav, v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik ne more nadaljevati potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem sopotnikom.

10. ODPOVED ARANŽMAJA IN SPREMEMBA PROGRAMA

POTNIK TURIZEM si pridržuje pravico, da na osnovi zakonskih predpisov odpove turistični aranžma najpozneje 7 dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov. Če v programu ni navedeno drugače, velja za najmanjše število potnikov pri določenem transportnem sredstvu naslednje:

– za izlete z avtobusom najmanj 30 potnikov,

-za izlete na rednih letalskih progah po Evropi najmanj 20 potnikov,

-za izlete na medcelinskih letalskih progah najmanj 15 potnikov,

-za izlete s posebnimi letali, vlaki in ladjami (hidrogliserji itd.) najmanj 80% zasedenosti.

Organizator potovanja sme popolnoma ali delno odstopiti od pogodbe, ne da bi moral potniku povrniti škodo, le, če pred izpolnjevanjem pogodbe ali med njenim izpolnjevanjem nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti, ki pa bi bile ob sklenitvi pogodbe utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi takrat že obstajale. POTNIK TURIZEM si pridržuje pravico do spremembe dneva in ure odhoda/izleta zaradi spremembe letalskega voznega reda ali višje sile, in pravico do drugačne smeri potovanja, če se spremenijo pogoji potovanja (nov vozni red, nezanesljiv položaj v državi, kjer poteka program, elementarne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere POTNIK TURIZEM ne more vplivati) in sicer brez posebne odškodnine, v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu. POTNIK TURIZEM ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa in cen aranžmajev, če so le te nastale zaradi odločitev državnih organov ali državnih agencij, na katere kot posrednik ne more vplivati. POTNIK TURIZEM ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile med potekom programa. V tem primeru lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, v skladu z možnostmi. V primeru, da POTNIK TURIZEM odpove aranžma, ima potnik pravico do celotnega povračila celotne cene vplačanega aranžmaja, razen stroškov vizumov, cepljenj,… POTNIK TURIZEM ne odgovarja za zamude letal, ladij, vlakov, kakor  tudi ne do znižanja cene. V primeru, da stanje na kraju samem ne dopušča namestitve v naročenem objektu, lahko POTNIK TURIZEM namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije.

Prav tako lahko potniki v primeru izrednih okoliščin odstopijo od pogodbe pred začetkom turističnega paketa brez plačila kakršne koli odstopnine, na primer, če v kraju potovanja nastanejo resne varnostne težave, ki bi verjetno vplivale na turistični paket.

11. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Potnik mora nepravilnosti oz. pomanjkljivosti sporočiti že na kraju samem (predstavniku, hotelirju, lokalni agenciji, obvestiti pooblaščeno agencijo ali POTNIK TURIZEM). V primeru, da bi bila lahko pritožba rešena na kraju samem in o nepravilnostih potnik ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših pritožb z zahtevo po znižanju cene storitve oz. plačilu škode. Če po krivdi POTNIK TURIZEM ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neopravljenih storitev.

Vsak potnik-imetnik pogodbe ima pravico do reklamacije oz. pritožbe zaradi neustrezne storitve. Potnik je dolžan pisno vložiti pritožbo v zakonskem roku od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev pritožbe zamudi, POTNIK TURIZEM le te vsebinsko ne obravnava.

Brez pisne pritožbe POTNIK TURIZEM ne obravnava zahtevkov za znižanje cen in drugih zahtevkov. Potnik pošlje pritožbo na naslov: POTNIK TURIZEM, Martina Krivec, s.p. , Ljubljanska cesta 26, 8000 NOVO MESTO.

PRITOŽBE MORAJO BITI POSLANE V PISNI OBLIKI S POŠTO V POSLOVNO ENOTO, KJER JE POTNIK NAREDIL REZERVACIJO.

NE SPREJEMAMO PRITOŽB PO E-MAILU.  

V PRIMERU, DA PREJMEMO PRITOŽBO PO E-MAILU, BOMO ŠTELI KOT, DA NI BILA PRAVILNO POSLANA IN JO NE BOMO OBRAVNAVALI.  TO VELJA TUDI ZA  DODATNE ODGOVORE NA NAŠ ODGOVOR NA PRITOŽBO (TAKO ZA FIZIČNE STRANKE KOT ZA AGENCIJE).

Original pritožbe mora biti podpisan. Vloži jo lahko potnik sam ali za to pooblasti tretjo osebo, ki mora originalno pooblastilo priložiti, sicer POTNIK TURIZEM pritožbe ne bo obravnaval. Pritožba mora biti utemeljena, kar pomeni, da morajo biti predloženi ustrezni dokazi in/ali morajo biti priložena ustrezna potrdila hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Organizator oziroma prodajalec ali lokalni predstavnik organizatorja oziroma prodajalca, če obstaja, bo potniku, ki se bo med potovanjem znašel v težavah zaradi nepredvidljivih napak, ki niso povezane z zagotavljanjem pogodbenih storitev in jih je povzročila tretja oseba, ali ki so posledica višje sile ali dogodka, ki ga kljub skrbnemu ravnanju ni bilo mogoče preprečiti, ponudil takojšnjo pomoč.

POTNIK TURIZEM ne bo upošteval skupne reklamacije, ki jo podpiše več potnikov – imetnikov pogodbe iz ene reklamacijske zadeve.

Gostje, ki vplačajo »last minute« in razne druge akcijske aranžmaje, bodo nameščeni v skladu z opisi konkretne akcije in ne z opisi v katalogu.

12. REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Takoj v kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku POTNIK TURIZMA (ali lokalnem agentu, ki ga je pooblastil POTNIK TURIZEM), v njegovi prisotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka reklamacije sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, POTNIK TURIZEM ne bo upošteval kasnejše reklamacije in potnikom ne bo odgovarjal na pisno reklamacijo.

Če vzroka reklamacije ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom izpolni reklamacijsko poročilo.

Najkasneje v dveh mesecih oz. v zakonskem roku po končanem potovanju mora potnik predložiti pisno reklamacijo in priložiti reklamacijsko poročilo s podpisom predstavnika in morebitne račune zaradi dodatnih stroškov. POTNIK TURIZEM bo upošteval samo reklamacije z vsemi predloženimi dokumenti o vzroku reklamacije.

POTNIK TURIZEM je dolžan pisno izdati odgovor k navedeni reklamaciji v  8 dneh po njenem prejemu oz. v roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku reklamacije pri ponudniku storitev ali od tretjih oseb v skladu z 892. čl. Obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda sklepa, se potnik odreče posredovanju pritožbe, katerikoli drugi osebi, sodnim ustanovam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.

POTNIK TURIZEM ne bo obravnaval reklamacijskih zahtevkov, katerih vsebina bi bila lahko rešena na kraju samem. Še posebej to velja za letovanja in s tem povezane pomanjkljivosti (čistoča sobe, pomanjkljivosti v opremi, lega sobe ipd.). V tem primeru se šteje, da je gost omenjene pomanjkljivosti sprejel in jih ne graja. POTNIK TURIZEM bo reševal samo reklamacije, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti v kraju izleta, počitnic ali potovanja. POTNIK TURIZEM ne bo obravnaval reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika o reklamaciji, ki bi izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.

Največje nadomestilo zaradi reklamacije lahko doseže znesek reklamiranega dela aranžmaja, ne pa storitve, ki jo je potnik že dobil, kot tudi ne celotnega zneska aranžmaja. S tem ugasne pravica kupca do nadomestila idealne škode.

13. ZDRAVSTVENI PREDPISI

V nekaterih programih so navedena potrebna cepljenja. Vsak potnik mora imeti s seboj veljavno mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z opravljenimi, obveznimi cepljenji. POTNIK TURIZEM ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi neupoštevanja zdravstvenih predpisov države v katero potuje ali programa na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

14. PRTLJAGA

Prevoz prtljage je do teže, ki jo določi prevoznik, brezplačen. POTNIK TURIZEM ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijavo o izgubljeni ali poškodovani prtljagi potnik sam naslovi na hotel ali prevoznika. Pri letalskih prevozih odgovarja za prtljago izključno letalska družba in sicer na osnovni predpisov, ki so veljavni v mednarodnem potniškem prometu. V primeru izgube ali poškodbe prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, en primerek pa zadrži za sebe. Na podlagi obrazca letalska družba povrne potniku izgubljen kos prtljage, oziroma izplača odškodnino na osnovi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem prometu.

15. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik na potovanju izgubi dokumente ali mu jih ukradejo in so nepogrešljivi za nadaljevanje potovanja ali vrnitev v domovino, si mora potnik na lastne stroške priskrbeti nove, glede urejanja formalnosti pa se za nasvete lahko obrne na vodjo potovanja ali POTNIK TURIZEM, ki mu zagotavlja pomoč. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

16. ZAVAROVANJE

Zavarovanje ni vključeno v ceno aranžmaja, zato vam priporočamo, da sklenete zdravstveno zavarovanje (ELVIA, CORIS,…) za kritje stroškov nepredvidene bolezni ali nezgode med potovanjem v tujini.

17. USTNE INFORMACIJE

Ustne informacije, ki jih potnik dobi na prodajnih mestih, organizatorja ne obvezujejo bolj kot navedbe v ponudbi oz. programu potovanja.

18. OBVESTILO O ODHODU

Obvestilo o odhodu (voucher) v katerem je navedena ura odhoda prejme potnik najkasneje 4 dni pred odhodom. Obvestilo običajno pošljemo po običajni pošti ali po elektronski  poti. Potnik turizem ne prevzame nobene odgovornosti za škodo, ki lahko nastane potniku zaradi prepozne ali neizročene  poštne pošiljke. V primeru, da potnik do 1 dan pred odhodom ne prejme obvestila o odhodu se je dolžan na prodajnem mestu poinformirati o uri odhoda.

19. POTOVANJE Z OTROKI

V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb, popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja ali na celotni turistični aranžma.

Pogoji in višina posameznega popusta so določeni v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja. Če v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ne predvideva tovrstnih posebnih popustov.

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma vavčerju za posamezni turistični aranžma, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja.

20. KATEGORIZACIJA NAMESTITVENIH OBJEKTOV

Kategorizacija namestitvenih objektov navedenih v katalogih ali programih POTNIK TURIZEM so lokalne, oziroma nacionalne kategorizacije in kategorizacije POTNIK TURIZEM, zato POTNIK TURIZEM za njih ne odgovarja.

21. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Potnik turizem pridobljene osebne podatke o potnikih varuje skladno z vsemi predpisi na področju varovanja in prostega pretoka osebnih podatkov, ter je zavezan k najvišjim standardom zagotavljanja varstva posameznikovih pravic. Potnik turizem osebne podatke primarno obdeluje z namenom sklenitve oziroma izpolnjevanja pogodbe, lahko pa tudi za namene neposrednega trženja in obveščanja o ponudbi Potnik turizem ali njegovih partnerjev, raziskave  trga, vodenja analiz  poslovanja, segmentacije kupcev in statistične obdelave. Podatkov ne posreduje tretjim osebam, v kolikor za to ne obstaja z zakonom predvidena pravna podlaga. Osebni podatki se lahko obdelujejo na podlagi zakona, na podlagi pogodbenega razmerja, če gre za osebne podatke, ki so potrebni za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, je to potrebno za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe in na podlagi izrecne privolitve posameznika za obdelavo osebnih podatkov dane skladno s predpisi s področja varovanja in prostega pretoka osebnih podatkov. Soglasje, ki ga za obdelavo poda potnik, se lahko v vsakem trenutku spremeni, ali umakne v celoti. Potnik ima najmanj naslednje pravice:

 • pravico dostopa do podatkov;
 • pravico do popravka;
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«);
 • pravico do omejitve obdelave;
 • pravico do prenosljivosti podatkov;
 • pravico do ugovora.

Za varstvo osebnih podatkov skrbi vodja agencije Potnik turizem. Zahtevke v zvezi s pravicami potnikov na področju varovanja in prostega pretoka osebnih podatkov sprejema na elektronski naslov potnik.turizem@siol.net  ali po pošti na naslov  Potnik turizem, Ljubljanska cesta 26, 8000  Novo mesto. Z namenom zagotavljanja kar se da visokega standarda varovanja osebnih podatkov potnikov, je Potnik turizem sprejel posebno Politiko zasebnosti, ki je sestavni del Splošnih pogojev in navodil, ter je dostopna na internetni strani www.potnik-turizem.si

POTNIK TURIZEM vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom prijavnice/pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na aranžma.

22. POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV

Izvlečki iz Zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS št. 98/2004-UPB2, 126/2007, 86/2009, 78/2011, v nadaljevanju: ZVPot), ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev:

UPORABA: ZVPot se nanaša izključno na potrošnike.

OBSEG UPORABE: ZVPot se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve                                                                                                                                                                                         

ROK

Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev

 DOGODEK:

Obvestilo potnikom najkasneje 7 dni pred odhodom

Dvig cene – le zaradi sprememb cene goriv, tarif, menjalnih tečajevObveščena stranka 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke če je povečanje višje od 8% vrednosti aranžmaja
Rok za reklamacijo2 meseca od konca potovanja
Odgovor na reklamacijo8 dni po prejemu reklamacije
Menjava stranke na željo stranke (prenos paketa na drugo osebo)8 dni pred odhodom če je mogoče spremembo urediti – na stroške stranke

 

 23. ARANŽMAJI, KJER POTNIK TURIZEM NI ORGANIZATOR POTOVANJA

V primerih, ko POTNIK TURIZEM ni organizator potovanja, nastopa v vlogi informatorja. V teh primerih podaja prejete informacije o aranžmaju potniku in mu pomaga pri prijavi. Pogoji, prijave, plačila… so v skladu z veljavnimi splošnimi pogoji organizatorja. Takšni programi so posebej označeni. Šteje se, da POTNIK TURIZEM prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitne pritožbe ureja potnik z organizatorjem, POTNIK TURIZEM pa mu pri tem le pomaga.

24. KONČNE DOLOČBE

V primeru spora je pristojno sodišče v Novem mestu.

V Novem mestu, 22. 6. 2018       

                                                               POTNIK TURIZEM, Martina Krivec, s.p.

.

.

.

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

 

1. O POLITIKI VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev naročnikov, oziroma potnikov, ter drugih oseb (v nadaljevanju: Posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani agencije Potnik turizem Novo mesto  ter pravicami posameznikov na tem področju. Hkrati ta Politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov.

V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:

 • kontaktne informacije pooblaščene osebe za varstvo podatkov agencije Potnik turizem;
 • namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov Posameznikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov Posameznikov;
 • posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države;
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov;
 • pravice Posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov;
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.

2. UPRAVLJAVEC IN POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov Posameznikov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov, je agencija Potnik turizem in sicer vodja agencije.

3. NAMENI OBDELAVE IN PODLAGE ZA OBDELAVO PODATKOV

3.1 OBDELAVA NA PODLAGI POGODBE

Potnik turizem obdeluje osebne podatke Posameznikov za izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja za storitve organizacije potovanj, ali druge storitve, dogovorjene med pogodbenimi strankami. V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti Potnik turizem obdeluje osebne podatke Posameznikov za naslednje namene:

 • identifikacija Posameznika;
 • priprava ponudbe in sklenitev pogodbe;
 • oprava storitve, pri čemer lahko Potnik turizem posreduje podatke drugim pogodbenim partnerjem (npr. partnerskim agencijam, hotelom, letalskim družbam, prevoznikom, itd.) , tudi v tretjih državah, če je to neizogibno potrebno za izvedbo pogodbenega razmerja;
 • pošiljanje obvestil Posameznikom v zvezi z izvajanjem pogodbenega ali drugega razmerja;
 • obveščanje o spremembi zakonodaje na določenem področju ali spremembi prodajnih pogojev;
 • zaračunavanje storitev;
 • reševanje ugovorov ali reklamacij Posameznikov;
 • izvajanje morebitnih postopkov izterjave, prodaja terjatev;
 • za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med agencijo Potnik turizem in Posameznikom.

Za potrebe izvajanja storitev organizacije potovanj ter z njimi povezanih storitev, ali drugih storitev, ki jih je naročil Posameznik, Potnik turizem, obdeluje vse podatke, ki so za to potrebni.

Sem sodijo zlasti a ne izključno: naziv, ime, priimek, spol, rojstni datum, naslov, kraj, država, regija, telefonska št., mobilna tel. št., faks, e-naslov, pošta, status aktiven/neaktiven, državljanstvo, številka osebne izkaznice in/ali številka potnega lista (v primeru, če država, kamor potnik potuje, to izrecno zahteva, ali če način potovanja (ladja) to zahteva, kot npr. ladijski manifest), datum veljavnosti dokumenta, datum izdelave dokumenta, izobrazba, poklic, (ne)kadilec, številka pogodbe (rezervacija), opis proizvoda, opis storitve, dodatne storitve, destinacija, datum pričetka storitve, cena, popust, številka računa, tip računa, način plačila, št. blagajniškega dokumenta, datum izdaje računa, datum zapadlost (rok plačila), končni znesek, valuta plačila, podatki, ki so potrebni za izvedbo samega potovanja skladno z 88. členom OZ (kraj in dan izdaje, označbo in naslov organizatorja potovanja, ime potnika, kraj in dan začetka in konca potovanja; dneve bivanja, potrebne podatke o voznem redu, cenah in pogojih prevoza ter kakovosti prevoznih sredstev; potrebne podatke o bivanju z navedbo kraja namestitve, tipa in kategorije namestitvenega objekta, o številu obrokov (npr. polni penzion, polpenzion, zajtrk), natančen program potovanja ter podatke o drugih storitvah, ki so zajete v skupni ceni; ali je potrebno najmanjše število potnikov za izvedbo potovanja in rok za obvestilo potnika o morebitni odpovedi potovanja; skupno ceno za skupek storitev, predvidenih v pogodbi; pogoje pod katerimi lahko potnik zahteva razvezo pogodbe, rok za pritožbo in zahtevo za znižanje cene zaradi nekvalitetno ali nepopolno opravljenih storitev; potrebne podatke o mejnih in carinskih formalnostih, sanitarnih, denarnih in drugih upravnih predpisih oziroma druge podatke, za katere se šteje, da bi bilo koristno, če bi jih vsebovalo potrdilo), blagajniško potrdilo, znanje tujega jezika.

3.2 OBDELAVA NA PODLAGI ZAKONA

Potnik turizem obdeluje osebne podatke Posameznikov za namene sklepanja, izvajanja, spremljanja zaračunavanje in prekinitev pogodbe organizacije potovanj, ali drugih storitev.

Potnik turizem lahko te podatke posreduje tudi drugim poslovnim partnerjem, policiji ali drugim pristojnim organom, če tako predvideva zakon. Iz vsakokrat veljavne zakonodaje lahko izhajajo tudi drugi nameni obdelave.

3.3 OBDELAVA NA PODLAGI ZAKONITEGA INTERESA, ZA KATEREGA SI PRIZADEVA POTNIK TURIZEM

Potnik turizem lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva Potnik turizem, ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar se podatki nanašajo na otroka. Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o Posamezniku, Potnik turizem opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Taka nadaljnja uporaba podatkov v psevdonimizirani ali agregirani obliki na primer predstavlja zakonito uporabo podatkov za trženjske in druge poslovne oziroma tehnične analize agencije Potnik turizem.

Skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov sodi med zakonite interese tudi neposredno trženje. Za potrebe neposrednega trženja lahko Potnik turizem tudi brez privolitve oblikuje profile Posameznikov na podlagi osnovnih informacij o izbranih produktih, kot so npr. vrsta oziroma specifične karakteristike izbranega produkta, čas izbire, ali pretekli trženjski stiki s Posameznikom zlasti glede izraženega interesa, ali odsotnosti interesa za določene storitve oziroma produkte. Tako osnovno profiliranje ne bo nikdar vključevalo občutljivih podatkov. Posameznik lahko navedeni obdelavi ugovarja skladno s točko 6/iv Politike.

Na podlagi zakonitega interesa lahko Potnik turizem Posameznike kontaktira za namene izboljšave storitev ali za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s storitvami, tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe. Potnik turizem zaradi tehtanja tega interesa z interesi Posameznika ne kontaktira ponovno tistih Posameznikov, ki so temu ugovarjali.

Potnik turizem ima zakonit interes podatke do preteka zakonitega roka hrambe, hraniti in nadalje uporabljati za analize in raziskave za potrebe trženja, poslovnega načrtovanja in podobno.

3.4 OBDELAVA NA PODLAGI SOGLASJA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga Potnik turizem pridobi od posameznika. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe prilagojene posameznikovim potrošniškim navadam, ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral Posameznik. Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova lahko vključuje posredovanje e-poštnega naslova zunanjemu obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih sporočil agencije Potnik turizem med brskanjem na spletu.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli potnik turizem, pri čemer si Potnik turizem pridržuje pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja in ne na podatke, katerih obdelava se izvaja na podlagi druge zakonite podlage. Veljavno je zadnje podano soglasje Posameznika. Možnost preklica soglasja na predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju Posameznika z agencijo Potnik turizem. Soglasje lahko da tudi eden od staršev, rejnik ali skrbnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo dokler ga eden od staršev, rejnik ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni.

Kjer soglasje vključuje neposredno trženje na podlagi Posameznikovega profila, lahko Potnik turizem izvaja profiliranje Posameznika na podlagi naročenih storitev, dejansko izvedenih storitev in drugih podatkov, ki jih je Potnik turizem na podlagi soglasja zbral o posamezniku. Profiliranje lahko ima za posledico ponudbo, oziroma informacijo o ponudbi agencije Potnik turizem, ki je prilagojena Posamezniku, vendar za Posameznika v nobenem primeru ne ustvarja pravnih obveznosti. Profiliranje za potrebe neposrednega trženja lahko vključuje tudi uporabo rojstnega datuma.

4. POSREDOVANJE PODATKOV TRETJIM OSEBAM TER POSREDOVANJE PODATKOV V TRETJE DRŽAVE (DRŽAVE,         KI NISO ČLANICE EVROPSKE UNIJE ALI EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA)

Potnik turizem lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o Posameznikih:

 • fizičnim in pravnim osebam, ki so z agencijo Potnik turizem pogodbeni partnerji in za Potnik turizem izvajajo posamezne storitve z namenom izvrševanja pogodbenega razmerja med Potnik turizmom in Posameznikom (npr. partnerskim agencijam, hotelom, letalskim družbam, prevoznikom, itd.);
 • državnim organom tretjih držav
 • fizičnim in pravnim osebam, ki so z agencijo Potnik turizem pogodbeni partnerji in za Potnik turizem izvajajo naloge obdelave kot so na primer priprava in pošiljanje računov ali podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj omrežja in storitev, vključno s programsko opremo, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov;
 • fizičnim in pravnim osebam, ki za Potnik turizem opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem na terenu, ali sodelujejo s Potnik turizem na področju trženja in prodaje lastnih storitev, ali storitev tretjih oseb, v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tej Politiki.

Posredovanje podatkov v tretje države se zagotavlja v skladu z zakonskimi podlagami za iznos podatkov v tretje države, ki jih predpisujejo pravo EU ter veljavni slovenski predpisi. Mogoče podlage vključujejo:

 • izvedbeni akt Evropske komisije o ustreznosti varstva v tretji državi;
 • zavezujoča poslovna pravila, skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov, če so ta ustrezno odobrena;
 • standardna določila o varstvu podatkov;
 • drug mehanizem, ki ga dopušča Splošna uredba o varstvu podatkov.

5. ROK HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Potnik turizem lahko podatke iz pogodbenega razmerja, z namenom dokazovanja v primeru zahtevkov, ki bi izhajali iz tega razmerja, hrani še pet let po njegovem prenehanju, oziroma do poplačila terjatve. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Če se podatki obdelujejo na podlagi privolitve Posameznika, zaradi trženja storitev agencije Potnik turizem, se ti podatki lahko v potrebnem obsegu obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve.

V primeru, da področen zakon predvideva drugače rok hrambe osebnega podatka se upoštevajo določila tistega zakona.

6. PRAVICE POSAMEZNIKOV V ZVEZI Z OBDELOVANJEM OSEBNIH PODATKOV

Potnik turizem zagotavlja Posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Potnik turizem lahko rok za uresničevanje pravic Posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. V primeru podaljšanja roka, o vsakem takem podaljšanju Potnik turizem obvesti Posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka, skupaj z razlogi za zamudo.

Potnik turizem sprejema zahteve v zvezi s pravicami Posameznika na elektronski naslov potnik.turizem@siol.net ali po pošti na naslov Potnik turizem, Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto
Kadar Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto Posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko Potnik tuirzem zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko agencija Potnik turizem zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Posameznikom omogoča Potnik turizem naslednje v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 • pravico do dostopa do podatkov;
 • pravico do popravka;
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«);
 • pravico do omejitve obdelave;
 • pravico do prenosljivosti podatkov;
 • pravico do ugovora.

6.1 PRAVICA DO DOSTOPA DO PODATKOV

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od agencije Potnik turizem dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

 • nameni obdelave;
 • vrste osebnih podatkov;
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od Posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za Posameznika.

Na podlagi zahteve Posameznika agencija Potnik turizem zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko Potnik turizem zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

6.2 PRAVICA DO POPRAVKA

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Potnik turizem brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

6.3 PRAVICA DO IZBRISA (>PRAVICA DO POZABE<)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Potnik turizem brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim. Potnik turizem ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • kadar Posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • kadar Posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa agencije Potnik turizem, pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • kadar Posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja;
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom;
 • kadar gre za podatke, nepravilno zbrane od mladoletne osebe za uporabo storitev informacijske družbe, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.

6.4 PRAVICA DO OMEJITVE OBDELAVE

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Potnik turizem omeji obdelavo, kadar:

 • Posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in Posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • Potnik turizem osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • je Posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

6.5 PRAVICA DO PRENOSLJIVOSTI PODATKOV

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval Potnik turizem, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga Potnik turizem, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi Posameznika, ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

6.6 PRAVICA DO UGOVORA

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva Potnik turizem ali tretja oseba. V tem primeru Potnik turizem preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima Posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

7. PRAVICA DO VLOŽITVE PRITOŽBE V ZVEZI Z OBDELOVANJEM OSEBNIH PODATKOV

Vsak Posameznik ima pravico do pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Posameznik lahko morebitno pritožbo, pošlje na elektronski naslov potnik.turizem@siol.net ali po pošti na naslov Potnik turizem, Ljubljanska cesta 26, 8000  Novo mesto. Prav tako ima vsak Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov. Če je Posameznik pri agenciji Potnik turizem uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu, v roku 15 dni vloži obrazloženo pritožbo pri agenciji Potnik turizem. Potnik turizem bo o pritožbi odločil kot o novi zahtevi in sicer v petih delovnih dneh od prejema.

8. VELJAVNOST POLITIKE

Ta Politika je objavljena na spletni strani www.potnik-turizem.si  in začne veljati 25. 5. 2018.

V Novem mestu, 22. 6. 2018       

                                                               POTNIK TURIZEM, Martina Krivec, s.p.

.

POLITIKA PIŠKOTKOV

1. O PIŠKOTKIH

“Piškotek” (cookie) je informacija, ki jo naše spletno mesto pošlje vašemu brskalniku, ta pa jo potem shrani v vašem sistemu. Piškotek našemu spletnemu mestu omogoča, da si “zapomni” informacije o vaših nastavitvah dokler ne zaprete trenutnega okna v brskalniku (če je piškotek začasen) ali dokler ne onemogočite ali zbrišete piškotka. Mnogi uporabniki raje uporabljajo piškotke, ki jim pomagajo pri lažji navigaciji po spletnih straneh. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Piškotki ne vsebujejo več podatkov, kot dovolite, in pošiljatelju ne morejo posredovati osebnih ali drugih informacij z vašega trdega diska.

2. ZAKAJ SO PIŠKOTKI POTREBNI?

Za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev so piškotki temeljnega pomena. Najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov.
Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno.

3. UPRAVLJANJE IN BRISANJE PIŠKOTKOV

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika.
Za upravljanje piškotkov vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko enostavno izbrišete.
Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Natančnejše informacije o tem, kako to naredite, najdete na spletni strani vašega brskalnika.

4. PRIGLASITEV

Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da to spletno mesto nastavi piškotke na vašem računalniku ali mobilni napravi. Upravljanje in brisanje piškotkov Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom.

5. GOOGLE ANALYTICS

Naša spletna stran uporablja Google Analytics, ki je storitev spletne analitike, ki jo zagotavlja Google. Google Analytics uporablja piškotke za analiziranje, kako uporabniki spletne strani uporabljajo. Podatke, ki jih piškotek pridobi o vaši uporabi spletnih strani (vključno z vašim naslovom IP) Google posreduje in hrani [na strežnikih v Združenih državah Amerike]. Google te podatke uporablja za ovrednotenje vaše uporabe spletnih strani, posredovanje poročil o aktivnostih na spletnih straneh upraviteljem, in za zagotavljanje drugih storitev, povezanih z aktivnostmi na spletnih strani in uporabo spleta. Google lahko te podatke prenese tudi tretjim osebam, če tako zahteva zakon, ali kadar tretje osebe obdelujejo podatke v imenu Googla. Google vašega naslova IP ne bo povezal z drugimi podatki, ki jih Google hrani.

6. VRSTE PIŠKOTKOV, KI JIH UPORABLJAMO:

Ime piškotka

Namen

Trajanje

__utma … __utmd

Piškotke nastavi orodje Google Analytics, omogočajo pa nam, da lahko opazujemo, kako se uporabniki premikajo znotraj naših spletnih strani.

 do 2 leti

APISID, HSID, NID, PREF, SAPISID, SID, SNID, SSID __utma, __utmb, __utmx, __utmz, _ga, khcookie,

Piškotki omogočajo prikaz Google zemljevidov in ključnih funkcionalnosti, vključenih v zemljevide. Brez piškotkov ključne funkcionalnosti ne bi delovale (npr. povezave med vozlišči, lokacija eduroam dostopnih točk). Omenjeni piškotki so uporabljeni izključno na straneh, na katerih se nahajajo zemljevidi z vključenimi ključnimi funkcionalnostmi.

do 2 leti

datr, lu, c_user, csm, fr, s, xs, p, presence, x-src, act

Piškotke nastavi orodje družbenega omrežja Facebook, omogočajo pa lažjo interakcijo s tem družbenim omrežjem.

do 2 leti

fr

Piškotke nastavi Facebook, omogočajo pa nam, da lahko opazujemo, kako se uporabniki premikajo znotraj naših spletnih strani.

do 3 mesece

ZAPRI MENI